Privacybeleid

Het doel van onderhavig privacybeleid is het overmaken van basisinformatie aangaande de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website ziaja.com.

De website ziaja.com (hierna genoemd: de Website) wordt beheerd door Ziaja Ltd Zakład Produkcji leków sp. z o.o. met zetel in Gdańsk op het adres ul. Jesiennej 9 (80-298 Gdańsk), ingeschreven in het Register van Ondernemers dat wordt bijgehouden door het Kantongerecht Gdańsk-Noord in Gdańsk, Economische Afdeling VII van het Nationaal Handelsregister onder het nummer KRS 0000021573, NIP 584 020 11 86, REGON 008102970, aandelenkapitaal voor een bedrag van 1.000.000,00 PLN.

De persoonsgegevens die door de gebruikers van de Website doorgegeven worden in verband met het gebruik van de Website worden verwerkt door Ziaja Ltd Zakład Produkcji leków sp. z o.o. met zetel in Gdańsk op het adres ul. Jesiennej 9 (80-298 Gdańsk), die de beheerder is van de verstrekte persoonsgegevens in de zin van:
1. de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Staatsblad EU.L. 2016.119.1) (AVG) en
2. de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (i.e. Staatsblad 2016, pos. 922 met wijzigingen).

Wanneer de Website gebruikt wordt om zich te abonneren op de nieuwsbrief, moet de gebruiker persoonsgegevens verstrekken, in het bijzonder een e-mailadres. De gebruiker kan ermee instemmen commerciële informatie per e-mail te ontvangen op het door de gebruiker aangegeven e-mailadres in de zin van art. 10 par. 1 van de wet van 18 juli 2002 aangaande het leveren van diensten per e-mail (i.e. Staatsblad 2017 pos. 1219 met wijzigingen) van Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. met zetel in Gdańsk (adres: ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk), met het oog op het versturen van de zgn. nieuwsbrief.

Het verstrekken van de persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de nieuwsbrief te ontvangen of gebruik te maken van de diensten en geselecteerde functionaliteiten van de Website.

De persoonsgegevens, in het bijzonder in de vorm van een e-mailadres, die door de gebruikers van de Website worden verstrekt tijdens de registratie met het oog op het ontvangen van commerciële informatie, worden verwerkt om elektronisch diensten te verlenen, voor doeleinden in verband met het functioneren van de Website en, nadat de gebruiker een aparte goedkeuring heeft gegeven, voor marketingdoeleinden.

De gebruiker van de Website heeft recht op toegang tot de inhoud van diens gegevens alsook het recht deze te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, het recht de gegevens over te dragen, het recht bezwaar te uiten, het recht om de instemming te allen tijde in te trekken zonder invloed op de overeenstemming met het recht op de verwerking die verricht werd op basis van de instemming voordat deze werd ingetrokken.

Bovendien heeft de gebruiker van de Website het recht klacht in te dienen bij de instantie die toeziet op de naleving van de voorschriften aangaande de bescherming van persoonsgegevens wanneer deze van oordeel is dat de verwerking van de persoonsgegevens betreffende de gebruiker de bepalingen schendt van de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Staatsblad EU.L. 2016.119.1) (AVG).

De persoonsgegevens die door de gebruiker van de Website worden verstrekt, zullen verwerkt worden op grond van art. 6 par. 1 punt a) van de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Staatsblad EU.L. 2016.119.1) (AVG) en op grond van art. 23 par. 1 punt 1 van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (i.e. Staatsblad 2016, pos. 922 met wijzigingen).

De persoonsgegevens van de gebruiker van de Website zullen worden opgeslagen tot het ogenblik dat de instemming met dergelijke verwerking door de gebruiker wordt ingetrokken.

Tijdens een bezoek aan de Website neemt het systeem dat door de beheerder gebruikt wordt, automatisch het IP-adres op en slaat dit op in de aanmeldingslogboeken. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel statistieken bij te houden en zijn anoniem. Naast het IP-adres neemt het systeem gegevens uit de cookies op.

Cookies zijn kleine bestanden (met name tekstbestanden) die worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat van de gebruiker (i.e. computer, smartphone, tablet) om o.a. het gebruik van alle functionaliteiten van de Website mogelijk te maken. Dankzij deze bestanden is het ook mogelijk om statistische gegevens van de Website te verzamelen, wat de ontwikkeling ervan in de toekomst mogelijk maakt. Cookies veranderen de apparaatinstellingen niet en zijn op geen enkele manier schadelijk voor het apparaat en voor de software die erop is geïnstalleerd. Cookies kunnen worden verwijderd en kunnen worden geblokkeerd volgens de instructies van de gebruikte webbrowser.

De cookies die door het systeem van de beheerder worden opgeslagen, zijn onderverdeeld in:

- Sessiecookies – om gebruikersactiviteiten tijdens het gebruik van de Website op te slaan. Het ontbreken van de mogelijkheid om sessiecookies op te slaan, heeft geen invloed op de functionaliteit van de Website, maar kan gedeeltelijk het gebruik van bepaalde elementen ervan bemoeilijken. De cookie wordt verwijderd uit het cachegeheugen van de browser na afloop van het bezoek aan de Website (na het verlaten van de pagina van de Website of het sluiten van de browser).

- Statistische cookies – om informatie op te slaan over het eerste/laatste bezoek aan de Website, de duur van het bezoek, de bekeken subpagina’s, de bronnen van waaruit de gebruiker op de pagina van de Website kwam – dit zijn o.a. bestanden van Google Inc. (meer informatie over deze bestanden vindt men op de webpagina:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)

Een blokkade van deze bestanden heeft geen invloed op het functioneren van de Website. De opslagtijd van de cookies wordt weergegeven in de hierboven vermelde link.

Het wijzigen van de cookie-instellingen in de browsers wordt beschreven op de websites van de producenten van deze software:

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL&viewlocale=en_US
• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

- Permanente cookies – worden opgeslagen op het apparaat voor de tijd die in de parameters van deze bestanden is vastgelegd of totdat ze uit het apparaat worden verwijderd.

Cookies worden niet gebruikt om de identiteit van gebruikers te identificeren.

De beheerder spant zich in om de effectieve bescherming van de persoonsgegevens die worden verwerkt, te waarborgen. De persoonsgegevens die van de website naar de server van de operator worden doorgegeven, zijn beveiligd met een versleutelde SSL-verbinding. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt de beheerder gebruik van organisatorische en technische middelen in overeenstemming met de bepalingen van het Pools recht die bedoeld zijn om de onrechtmatige verwerking van de gegevens en hun accidentele verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen.

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie.
De persoonsgegevens van de klant kunnen worden doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers: leveranciers van diensten die Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. voorzien van technische en organisatorische oplossingen die het leveren van prestaties in de vorm van het verzenden van de nieuwsbrief alsook het beheren van de organisatie Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. (met name ICT-dienstverleners, koeriers- en postbedrijven en reclamebureaus) met het oog op de juiste realisatie van deze prestaties mogelijk maken;

Contact met de beheerder is mogelijk:
- per e-mail door correspondentie te versturen naar het volgende adres: export@ziaja.com,
- telefonisch op het telefoonnummer: +48585213510,
- via de traditionele post naar het volgende adres: Ziaja Ltd ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, Poland.

Aan de gebruikers zal de bestelde informatie worden bezorgd: de nieuwsbrief, persberichten, commerciële informatie en antwoorden op vragen met de exclusieve toestemming van deze gebruikers.

De beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onderhavig privacybeleid. Deze wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de Website.